Brugerbetingelser

Almindelige betingelser

Nedenfor kan du læse de Almindelige Betingelser for enhver brug af SOL.dk (SOL) hjemmesider og tjenester.

1. Accept af de Almindelige Betingelser
Anvendelse og brug af SOL’s online tjenester er ensbetydende med accept af nedenstående Almindelige Betingelser.

2. Information på SOL’s tjenester mv.
Information på SOL’s tjenester gives uden nogen garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. SOL er endvidere til enhver tid berettiget til at ændre indholdet af hjemmesiden eller de heri beskrevne tjenester uden forudgående varsel. Ved kommunikation mellem SOL og brugerne uden brug af digitale signaturer er SOL uden ansvar, hvis informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller såfremt uvedkommende opnår adgang hertil.

2.1 Dataindsamling
SOL indhenter kontaktoplysninger (navn, e-mail, telefonnummer mv.), når en bruger opretter sig på tjenesten. Privatpersoner kan på SOL’s tjenester selv tilføje, rette og fjerne kontaktoplysninger, der vedrører dem selv (såsom navn, e-mail oplysninger, profilbillede mv.).  

De oplysninger, som privatpersoner selv tilføjer eller ændrer, anser SOL for gældende kontaktoplysninger. 

Brugeren accepterer, at alle oplysninger og andet indhold, der stilles til rådighed af brugeren, alene er brugerens ansvar. Såfremt en bruger af tjenesten mener, at kontaktoplysninger forekommer krænkende eller på anden måde uegnet, kan oplysningen anmeldes via SOL’s supportcenter, der er tilgængelig på tjenesten.

Ønsker en bruger at slette sin konto på tjenesten, kan dette enten ske ved at kontakte SOL’s support. Indlæg, som er skrevet i debatten, kan ikke nødvendigvis blive fjernet ved sletning af konto, men vil blive anonymiseret.

2.2 Links

Såfremt SOL eller brugeren linker til en tredjemands hjemmeside, kan SOL ikke stilles til ansvar for indholdet af den hjemmeside, der linkes til.

2.3 Erstatningsansvar
SOL kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af SOL’s hjemmesider eller de dertil knyttede tjenester. Herunder for tab af indtægter, drift, data eller lignende. Brugeren accepterer at skadesløsholde SOL for ethvert krav, der måtte opstå også som følge af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende brug af SOL’s hjemmesider og tjenester.

3. Rettigheder til hjemmesiderne
Alle navne, logoer og varemærker på SOL’s tjenester tilhører SOL eller samarbejdspartnere, og disse må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra SOL. Indholdet på tjenesterne såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler og software tilhører enten SOL eller SOL’s samarbejdspartnere, og det er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden relevant lovgivning. Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af SOL’s tjenester eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven, og det kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende. 

4. Bidrag fra brugere
Alt materiale eller anden form for kommunikation, som modtages fra brugerne i forbindelse med brugerens anvendelse af SOL’s tjenester (som debatindlæg, blogindlæg, kommentarer mv.), vil blive anset som ikke-konfidentielt, ikke-eksklusivt og berettiger ikke afsenderen til royalties. SOL kan frit anvende sådant modtaget materiale, information mv. SOL har ret til frit at uploade, kopiere, distribuere, indarbejde, ændre og/eller på anden vis anvende kommunikationen fra brugerne sammen med alle data, billeder, lyd, tekst og andet indeholdt heri til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål.

Brugeren garanterer at have alle nødvendige rettigheder og/eller samtykker, der måtte være nødvendige for SOL’s brug af alt materiale eller anden form for kommunikation, som modtages fra brugerne i forbindelse med brugerens anvendelse af SOL’s tjenester.

Brugeren er desuden ansvarlig for, at dennes kommunikation på SOL’s tjenester ikke indeholder pornografisk eller andre former for stødende materiale, injurier eller krænker andres ophavsret.
SOL forbeholder sig retten til at fjerne al kommunikation eller brugerkonti, der måtte overtræde disse betingelser, og strafbare forhold kan blive politianmeldt.

5. Brugernavn og kodeord
Brugeren har pligt til at behandle et eventuelt brugernavn og kodeord fortroligt og må således ikke udlevere det til andre. Brugeren er ansvarlig for alle aktiviteter, som udføres med brugerens brugernavn og kodeord. Brugeren er desuden forpligtet til at informere SOL om en eventuel uautoriseret brug af brugernavn og kodeord. Dette skal ske uden ugrundet ophold.

I tilfælde af tab af adgangskode kan vi sende en ny adgangskode til brugerens mobilnummer eller en alternativ e-mail-adresse. Det er brugerens ansvar at holde disse kontaktoplysninger til enhver tid opdateret under “Min konto”. Mangel på opdaterede kontaktoplysninger kan betyde, at du ikke vil have adgang til din konto igen.

6. Overdragelse
SOL har til enhver tid ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden forudgående indhentelse af samtykke fra brugeren. 

7. Brug av SOLmail
SOLmail er en betalt mail-tjeneste til modtagelse, læsning og afsendelse af e-mails. Kunden skal selv levere software til brug af e-mail, eller kunden kan bruge vores webmail, som er tilgængelig via sol.dk med en standard browser.

Tilgængelig lagerplads via e-mail-konto vises i webmailen. Når e-mail-kontoen er fuld, vil indgående mailer blive afvist. SOL har ret til at ændre det maksimale antal gigabyte lagring uden varsel.

Når der sendes mail via mail-program (Outlook eller lignende), skal kunden bruge sit brugernavn og adgangskode til afsendelse. Hvis kunden forsøger at sende via SOLs servere uden sådan godkendelse, kan mailen blive afvist.

Vi anbefaler vores kunder at kontrollere deres “Spam”- og “Junk”-mapper regelmæssigt. Her tilføjes mailer, som systemet opfatter som uønsket e-mail (systemet kan være forkert). Disse e-mails såvel som slettede e-mails fjernes permanent fra systemet en måned efter modtagelse.

SOL er ikke ansvarlig for de produkter eller tjenester, kunden anvender, eller kunden køber med SOLmail som kontaktadresse.

Kunden er ansvarlig for at sikre sikkerhedskopiering / kopi / opbevaring af vigtig information, såsom e-mails og kontakter. SOL vil efter bedste evne sikre, at sådanne oplysninger gemmes under sikre omstændigheder, men har intet ansvar, hvis sådanne oplysninger forsvinder fra serveren.

Adgang til Tjenesten kan blokkeres eller afsluttes, hvis dansk lov er overtrådt og / eller følgende sker:

  • Kunden formidler billeder eller information, som kunden ikke har rettigheder til, herunder personlige oplysninger / data om en anden person, der spredes mod denne persons vilje
  • Spredning af ulovligt indhold, vira eller malware inklusive links til dem
  • Kunden sender spam til brugere, der ikke har godkendt modtagelse af sådan mail
  • Enhver form for kriminel aktivitet, herunder opfordring til dette

SOL kan ikke garantere, at mailere, der sendes til eller fra en SOLmail-konto, faktisk kommer til adressaten. Hvis en e-mail opfattes som mistænksom af vores eller modpartens anti-spam-system, risikerer afsenderen og modtageren, at mailen ikke når frem.

SOLmail er en betalt tjeneste. SOL har ret til at fastsætte den aktuelle pris til enhver tid, og alle prisændringer skal meddeles pr. mail på forhånd. Den aktuelle pris kan til enhver tid findes under “Min konto” i webmailen. Kunden er ansvarlig for at opdatere betalingsoplysninger og sikre, at betaling er registreret og godkendt. Betaling foretages på forhånd og fornyes automatisk tre dage inden udgangen af en betalt periode, medmindre kunden har stoppet abonnementet.

For at foretage et abonnementsændring skal kunden logge på webmail via en pc, og klikke på «Min konto».

Annullering sker via webmail eller ved at kontakte SOL support (mail om annullering skal da sendes fra din SOL.dk mail-adresse). Kunden kan til enhver tid vælge at annullere sit abonnement (skal ske mindst 3 dage før udløbet).

Første gang kunden abonnerer, vil abonnementet have en bindingsperiode på op til 12 måneder. Ved afbestilling inden for denne bindingsperiode kan kunden ikke kræve refusion for den resterende abonnementsperiode. Ved afbestilling efter denne bindingsperiode kan kunden kræve refusion for den resterende abonnementsperiode.

Manglende betaling betragtes også som en annulering. I tilfælde af manglende betaling lukkes kontoen, og det er ikke muligt at oprette videresendelse af mailer.

90 dage efter, at kontoen er lukket, slettes kontoen og al mail og anden information i postkassen permanent. Det vil ikke være muligt at gendanne gammelt indhold eller genaktivere kontoen efter dette.

Når du annullerer en e-mail-konto, lukkes alle e-mail-aliaser også.

8. Andet

SOL forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på tjenesterne samt at nedlægge hjemmesiden og tjenesterne. Endvidere forbeholder SOL sig ret til at begrænse antallet af e-mails, der kan sendes fra eller til en konto hos SOL, og antallet af e-mails, du kan have gemt på din konto.

Brugeren accepterer, at SOL skaffer sig adgang til brugerens e-mail, såfremt dette er nødvendigt for driften af SOL’s hjemmesider og tjenester, eller såfremt dette er nødvendigt for at beskytte SOL eller andre brugere mod tab. Såfremt brugeren kommer i besiddelse af oplysninger eller anden information om SOL eller SOL’s hjemmesider eller tjenester, som ikke er tiltænkt brugeren i forbindelse med anvendelsen af SOL’s hjemmesider og tjenester, er brugeren forpligtet til straks at slette de pågældende informationer. Samtidig skal brugere uden ugrundet ophold give SOL besked herom. Brugeren må under ingen omstændigheder kopiere eller videregive de pågældende informationer til tredjemand. Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig uberettiget adgang til SOL’s netværk, servere, systemer eller lignende.

SOL har til enhver tid ret til at revidere disse Almindelige Betingelser. Hvis nogen del af disse Almindelige Betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

9. Facebook og cookies
Ved at vise dine Facebook-venners indlæg på SOL’s tjenester bekræfter du, at SOL får adgang til dele af dine og dine venners profiloplysninger og at SOL må vise dele af informationerne på vores tjenester. Oplysninger som eksempelvis e-mail gemmes ikke. SOL behandler alle persondata i overensstemmelse med cookie-lovgivningen, hvilket kan læses under vores cookiepolitik her:

10. Tvister 
Enhver tvist, der måtte opstå som følge af nærværende Almindelige Betingelser, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret. 
 

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Fjordmail Technologies AS
​Kirkeveien 59, 1363 Høvik, Norge
Org. nr. (NO): 920 243 347 MVA
Momsnummer (DK) 13 12 08 11
 

Sidst opdateret: 3. november 2020